Fredede fortidsminder i Billund Kommune

 

 

Kulturstyrelsen

fra maj 2012 og året ud foretager Kulturstyrelsen tilsyn med de fredede fortidsminder i Billund Kommune. Tilsynet skal skabe klarhed over de fredede fortidsminders tilstand og nøjagtige placering. Opgaven er blevet overdraget til det arkæologiske museum i Esbjerg kommune, der tager sig af den praktiske besigtigelse i marken i Vejle, Vejen, Billund, Esbjerg og Varde kommuner.

 

Arkæologer fra Sydvestjyske Museer i Esbjerg vil derfor i løbet af 2012 besøge de ca. 260 registrerede fredede fortidsminder i Billund Kommune. I den forbindelse har Kulturstyrelsen og tilsynsmuseet adgang til offentlige og private ejendomme for at føre tilsynet.

Opgaven indebærer, at hvert fortidsminde skal fotograferes og den eksisterende beskrivelse af størrelse, tilstand og evt. skader skal kontrolleres og eventuelle ændringer noteres. Beliggenheden skal verificeres visuelt og evt. ved GPS-måling.

 

 

Museumsloven

I forbindelse med tilsynet vil museet kontrollere, at de regler, der beskytter fortidsminderne og deres omgivelser, er overholdt. Hvis der konstateres overtrædelser af reglerne, vil Kulturstyrelsen, der har tilsynspligten med fortidsminderne, blive orienteret herom. Kulturstyrelsen vil herefter indlede en undersøgelse af overtrædelserne.

 

Museumsloven beskytter de fredede fortidsminder, som hverken må fjernes eller ændres som følge af pløjning, kørsel, plantning og bortkastelse af affald, marksten og lignende. Der må heller ikke dyrkes, gødes eller beplantes i en afstand af 2 m fra foden af disse fortidsminder. Naturbeskyttelsesloven beskytter en zone på 100 m fra de fredede fortidsminder. Uden dispensation må der ikke foretages ændringer i dette areal, eksempelvis ved nedgravning af dræn og andre ledninger, bebyggelse, plantning og lignende. Forbuddet gælder dog ikke ved genplantning af skov og almindelig landbrugsdrift.

 

Yderligere oplysninger om de fredede fortidsminder kan findes på Kulturstyrelsens hjemmeside på www.kulturarv.dk/fortidsminder/

Ønskes yderligere oplysninger om tilsynet kan henvendelse ske til Sydvestjyske Museer, tlf. 76163939, eller til Kulturstyrelsen tlf. 33745211

 

Med venlig hilsen

Steen Frydenlund Jensen

Museumsinspektør

 

En_gravhj_2

 

 

Word_ikon 

 

 

 

 

         KM_bokscf_boksGRM_boks